อดีต

เมื่อ พ.ศ.2553 นิตยสารดีได้รับทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นเวลา 1 ปี เพื่อจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและคนไทยในสหพันธ์ฯ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป็นทั้งแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ระหว่างชุมชนไทยทั้งในเยอรมนีและในประเทศต่างๆ  โครงการจัดทำนิตยสารดีในปีแรกอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ และมีทีมงานอาสาสมัครชาวไทยร่วมกันดำเนินงานในกองบรรณาธิการ  ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน คือ จัดทำนิตยสารดีๆ สำหรับคนไทยในสหพันธ์ ฯ  (ในปี 2553 พิมพ์นิตยสารเล่มที่ 1 -4 จำนวนพิพม์ครั้งละ 2,500 เล่ม หมายเลขทะเบียนนิตยสาร ISSN:2190-636X และทำเว็บไซต์ www.d-magazine.de)
นิตยสารดีหรือเรียกกันย่อๆว่า ดี-มาก (D-mag) เป็นนิตยสารราย 3 เดือน ออกเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม   เนื้อหาสาระในแต่ละฉบับ มีประเด็นหลัก พร้อมหมวดคอลัมน์หลัก  ได้แก่ เรื่องดีจากปก  การดำเนินชีวิตในประเทศเยอรมนี  แนะนำสมาคมและชุมชนไทย  อาชีพในเยอรมนี  กฎหมายและการศึกษา เรียนภาษาเยอรมัน  บทสัมภาษณ์ชีวิตคนไทยในเยอรมนี  และLifestyle ซึ่งเป็นคอลัมน์เน้นสาระสำหรับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ แฟชั่น บันเทิง สุขภาพ ตอบปัญหาลูกรัก ศิลปะสำหรับเด็ก และงานฝีมือ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นิตยสารดี ต้องดูแลและรับผิดชอบหาทุนเอง โดยขายเนื้อที่เพื่อการโฆษณา และเปิดรับสมาชิกผู้อ่าน และในปี พ.ศ.2556 ได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานนิตยสารและการบัญชีจากสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ เป็นสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี) (NTO e.V.)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ด้วยปัญหาด้านงบประมาณการจัดพิมพ์และทุนการดำเนินงาน สมาคมฯจึงต้องยุติการพิมพ์นิตยสารดี
ปัจจุบัน
นิตยสารดี ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับทำการสร้างและดูแลเว็บไซต์ และทำนิตยสารออนไลน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งมีอาสาสมัครในประเทศเยอรมนี จากประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาร่วมทีมอีกด้วย ทีมงานฯขอยืนยันว่า การกลับมาของนิตยสารดี ในครั้งนี้ ถือว่า
เป็นการรวมพลังทีมงานอย่างมั่นคง และหวังอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านเปิดใจรับนิตยสารดีอีกครั้ง

อนาคต
นิตยสารดี จะเป็นสื่อที่มีคุณภาพ  เพื่อช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและคนไทยในต่างแดน  เป็นทั้งแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่เชื่อถือได้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ระหว่างชุมชนไทยทั้งในเยอรมนีและในประเทศต่างๆ อีกด้วย

ด้วยความปรารถนาดี
ทีมงานนิตยสารดี