Europa wird alt ยุโรป แก่ลง (ๆ)

(comments: 0)

เรื่องน่ารู้ใน ”ดี” ฉบับนี้ ขอนำบทความ หัวข้อ  Europa wird alt  มาอ่านกัน  เป็นบทความสั้น อ่านเข้าใจง่าย สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมัน  ย่อจากต้นฉบับ ชื่อ Alterndes Europa  (ยุโรปที่แก่ลงๆ)    บทความนี้เกี่ยวกับ die Veränderung,-en ความเปลี่ยนแปลง der Bevölkerung in Europa ของประชากรในยุโรป,  die Auswirkung,-en auf  ผลกระทบต่อ  das Sozialsystem,-e ระบบสวัสดิการทางสังคม และ die Lösung des Problems   ทางแก้ปัญหา     
(ตัวพิมพ์หนา ในภาษาไทย คือคำแปล ตรงกับคำตัวพิมพ์หนาในภาษาเยอรมัน)
Europa wird alt
Die Bevölkerung in Europa verändert sich: Die Frauen bekommen weniger Kinder und alle werden älter. Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Die Politik muss auf die Veränderungen reagieren.‎
ประชากรในยุโรปเปลี่ยนแปลงไป sich verändern  (สาเหตุ) ผู้หญิงมีลูกน้อยลงและทุกคนแก่ลง (คือ อายุยืนขึ้น) พัฒนาการเช่นนี้มีผลต่อ Auswirkung auf etwas haben ระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างใหญ่หลวง  การเมืองต้องตอบโต้การเปลี่ยนแปลงนี้

Während die Bevölkerung in Asien und Afrika wächst, gibt es in Europa immer weniger Menschen. Um die Bevölkerungszahl auf dem bisherigen Stand zu halten, müsste jede Frau in Europa statistisch 2,1 Kinder bekommen. Es sind  aber nur 1,59 Kinder. Deutschland liegt mit 1,39 Kindern pro Frau weit unter diesem Durchschnitt.
ในขณะที่ประชากรในเอเซียและแอฟริกาเพิ่มขึ้น wachsen  ในยุโรป (กลับ) มีผู้คนน้อยลง การที่จะให้จำนวนประชากรเท่าที่มีมาจนถึงปัจจุบันคงที่  auf einem Stand halten  ผู้หญิง (ยุโรป) แต่ละคนจะต้องมีลูก ตามสถิติ (โดยเฉลี่ย) คนละ 2,1 คน แต่ (ในความเป็นจริง) มีแค่ 1,59 คน เยอรมนี (ด้วยจำนวน) เพียง  1,39 คนต่อหญิงหนึ่งคน(จึง) อยู่ต่ำไปจากค่าโดยเฉลี่ยนี้มาก
Gleichzeitig werden die Europäer immer älter: Männer wurden im Jahr 2008 statistisch 76 Jahre alt, Frauen 82 Jahre. Der wachsende Wohlstand lässt die Menschen länger leben. Die Folgen der gestiegenen Lebenserwartung zeigen sich vor allem in den Sozialsystemen: Wo weniger Menschen arbeiten, wird weniger in die Renten- und Sozialkassen eingezahlt. Zur gleichen Zeit aber steigen die Ausgaben, weil es mehr Rentner gibt.
ในขณะเดียวกัน gleichzeitig  คนยุโรปแก่ลง (คือมีคนแก่เพิ่มขึ้น คนอายุยืนขึ้น) ในปี 2008 ตามสถิติผู้ชาย(ยุโรป) มีอายุยืน(ถึง) 76 ปี และผู้หญิง 82 ปี การกินดีอยู่ดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีอายุยืนขึ้น  ผล die Folge,-en  ของช่วงชีวิตคนยาวขึ้น (คืออายุยืน) แสดงให้เห็นชัด ในกระบวนการระบบสวัสดิการทางสังคม (เพราะว่า) ที่ที่มีคนทำงานน้อย ก็จะมีเงินจ่ายเข้า einzahlen in die กองทุนเงินบำนาญและสวัสดิการสังคมน้อยลง  แต่ในขณะเดียวกัน zur gleichen Zeit รายจ่าย die Ausgabe,-en เพิ่มขึ้นๆ เพราะมีคนในวัยเกษียณ/ วัยหมดอายุทำงานเพิ่มขึ้น
Drei Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen können, sind bekannt: mehr Kinder, längeres Arbeiten und Zuwanderung. Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft sieht hohe Geburtenraten vor allem in Ländern, in denen Frauen gut in den Arbeitsmarkt integriert sind. Dort gibt es, so erklärt er, eine sehr gute Kinderbetreuung.
ปัจจัยสามประการที่มีอิทธิพล etwas beeinflussen ต่อพัฒนาการ(การเปลี่ยนแปลง) เช่นนี้ได้ ก็รู้กันดีว่า (คือ 1)การมีลูกเพิ่มขึ้น   (2)  (อายุการ)ทำงานนานขึ้น และ (3) เพิ่มจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ  นายอักเซิล พลึนเน็กเคอะ จากสถาบันเศรษฐกิจเยอรมันพบว่าอัตราเการเกิด จะสูง โดยเฉพาะในประเทศที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมเต็มที่ในตลาด(แรง) งาน (หมายความว่า มีการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในตลาดแรงงาน) เขาอธิบายว่า ที่นั่น  มีการ (จัดการ) ดูแลเด็กที่ดีมาก
Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut sieht die Zuwanderung nicht als Lösung für das Problem. Dafür müssten viel mehr Menschen nach Europa einwandern. Er glaubt, wie viele andere: "Wenn die Erwerbstätigen ...  länger arbeiten würden, könnte man einiges kompensieren."Das Problem ist also erkannt. Nun müssen die Europäer voneinander lernen und handeln, um es zu lösen.
นาย อักเซิล  เบิรช-ซูพัน จากสถาบันวิจัย-มักซ์-พลังค์  เห็นว่าการรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหา nicht als Lösung für das Problem  sehen เพราะ(ถ้าเช่นนั้น) จะต้องมีผู้อพยพ เข้ายุโรปมากขึ้นกว่านี้มาก  เขาเชื่อ เหมือนคนอื่นๆ (ที่เชื่อ) ว่า ถ้าคนทำงาน ... ทำงานนานกว่า(ที่เป็นอยู่) นี้ länger arbeiten würden  (หมายถึงอายุการทำงาน Lebensarbeitszeit) ก็พอจะทำให้สมดุลย์ ได้บ้าง     เห็นปัญหาแล้ว  ทีนี้คนยุโรปก็ต้องเรียนรู้จากกันและกัน และลงมือจัดการ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับผู้ที่สนใจ มีเวลา มีคอมฯ ขอแนะนำ  „หน้า“ ดังต่อไปนี้


อ่านบทความย่อ คำศัพท์อธิบายเป็นเยอรมัน พร้อมแบบฝึกหัด        
http://www.dw.de/europa-wird-alt/a-15669738    
ฟังบทความย่อ  ฝึกความเข้าใจโดยการฟัง
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_15669738_mediaId_15671600
บทความ ฉบับเต็ม  der ungekürzte Artikel   ชื่อ  Alterndes Europa            
http://www.dw.de/alterndes-europa/a-15482318   
 Viel Spaß und Erfolg !!

Quellennachweis:
Autorinnen: Daphne Grathwohl/Anne Gassen
Redaktion: Raphaela Häuser
DW.DE   (17.01.2012) Top-Thema mit Vokabeln – Archiv 2012

กลับ

Add a comment