D-เอ็กคลูซีพ- แนะนําคู่มือ “การบริหารจัดการ”

(comments: 0)

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามี สมาคม กลุ่ม และชมรมไทยเกิดขึ้นหลากหลายในเยอรมนี ในแต่ละสมาคมจะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยทํางานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ด้วยเป้าหมายหลักคือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เมื่อพิจารณาการทํางานของสมาคม กลุ่ม และชมรมไทยในเยอรมนีจะพบว่า การทำงานมักจะซ้ำ ๆ เหมือนเลียนแบบกัน ไม่มีแนวคิดและเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน การทำงานยังไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการพัฒนาหาแนวทางของตนเอง บ่อยครั้งการทํางานไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า อาสาสมัครไทยยังขาดความรู้ และทักษะในการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม ด้วยเห็นปัญหาดังกล่าว สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่อาสาสมัครไทย หัวข้อ “เจาะลึกการบริหารจัดการสมาคมและองค์กร” เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 ที่ Frankfurt am Main และได้รวบรวมเนื้อหาจากการอบรมจัดทำคู่มือ “การบริหารจัดการ” เพื่อให้อาสาสมัครไทยสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้เมื่อต้องการ

คู่มือ “การบริหารจัดการ” ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลัก ๆ

1. แนวคิด และรูปแบบของการรวมกลุ่ม ซึ่งสรุปจากประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม ชมรม และสมาคมไทยที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ตามมาด้วยความหมายของคำว่า กลุ่ม องค์ประกอบ และโครงสร้างของกลุ่ม รวมทั้งประโยชน์ของการมี กลุ่ม นอกจากนี้ได้นำเสนอรูปแบบของกลุ่มที่เป็นทางการในเยอรมนี ตลอดจนข้อดี และด้อยของรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางว่า กลุ่มคนไทยสามารถรวมกันเป็นกลุ่มทางการตามรูปแบบของเยอรมนีอย่างไรบ้าง

2. หลักการบริหารจัดการองค์การ แม้นเนื้อหาจะเป็นหลักการ/วิธีการที่ใช้ในองค์การ แต่เมื่อกลุ่ม สมาคม หรือชมรมของคนไทยที่มีคนหลายคนมาทำงานด้วยกัน หลักการ/วิธีการเหล่านี้ ก็สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานได้เพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในส่วนของหลักการ/กระบวนการบริหารจัดการองค์การ POSDCORB ที่เปรียบเหมือนหัวใจของการบริหารจัดการเลยทีเดียว

3. เทคนิคการทำงานกลุ่ม ประกอบด้วย วัฒนธรรมการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamkultur) นำเสนอโมเดล “นาฬิกาทีมของทัคแมน” แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนสำหรับการนำไปใช้ อีกเทคนิคหนึ่งของการทำงานกลุ่ม คือการทำบัญชีของสมาคมที่จดทะเบียน และได้รับการรับรองเป็นสมาคมที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร อันเป็นงานที่สำคัญและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดทำ อย่างไรก็ตามหลักการทำบัญชีเหล่านี้ กลุ่ม ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็สามารถปรับบางส่วนมาใช้ หรือเรียนรู้ไว้เพื่อการทำงานในอนาคตก็ได้

4. การจัดการความขัดแย้ง การทำงานของคนหมู่มาก บ่อยครั้งอาจเกิดความขัดแย้งในหมู่คนทำงาน เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น หรือกำลังครุกรุ่นอยู่ในกลุ่ม คู่มือ “การบริหารจัดการ” นำเสนอประเด็น ความขัดแย้ง และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง อันเป็นมุมมองของนักดนตรีบำบัด

--------

สารบัญ

 กว่าจะเป็นสมาคม และองค์การ: แนวคิดและรูปแบบ

การเกิดขึ้นของกลุ่ม ในมุมมองของชมรม สมาคมไทยในต่างแดน

กลุ่มคืออะไร

รูปแบบของกลุ่มทางการในเยอรมนี

 

การบริหารจัดการองค์การ

องค์การ: ความหมาย องค์ประกอบ และโครงสร้าง

รูปแบบขององค์ก

การบริหารจัดการองค์การคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หลักการ/ กระบวนการบริหารจัดการองค์กPOSDCORB

ขั้นตอนของการจัดการองค์ก

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์ก

บทสรุปสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ

 

วัฒนธรรมการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamkultur)

กว่าจะทำงานเป็นทีมได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย

การสร้างทีมจากโมเดล “นาฬิกาทีมของทัคแมน” (Die Teamuhr nach Tuckman)

 

การบัญชีของสมาคมที่ดำเนินกิจการไม่แสวงหากำไร(ประเทศเยอรมนี)

คำจำกัดความที่พึงรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีสมาคม

การทำบัญชี (Buchhaltung)

การยื่นแบบแสดงการเสียภาษี (Steuererklärung) และหนังสือรับรองการยกเว้นการเสียภาษีอากร (Freistellungsbescheid)

 

การจัดการความขัดแย้ง: ผ่านมุมมองทางดนตรีบำบัด

Harmonie vs Disharmonie

ประเภทของความขัดแย้ง

พัฒนาการระยะต่าง ๆ ของความขัดแย้ง

รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

"วิจารณ์" อย่างไรไม่ให้ "วินาศ"

 

ผู้ที่สนใจ คู่มือ “การบริหารจัดการ” สามารถติดต่อได้ที่ naruemol@d-magazine.de

 

 

กลับ

Add a comment