หนึ่งทางเลือกคลายปัญหาทุกข์ใจของคนไทยในต่างแดน

(comments: 0)

โดย พัทยา เรือนแก้ว

 

ความทุกข์ใจของคนไทยในต่างประเทศ บ่อยครั้งก็เกี่ยวโยงกับประเทศไทยที่จากมา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือเรื่องของตนเองที่อาจยังมีภาระที่ต้องจัดการ หรือดำเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้งเป็นเรื่องของข้อมูล เป็นเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นิตยสารดี ได้มีโอกาสเข้าพบ คุณนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พม.) และเรียนรู้ถึงทางเลือกในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ใจของคนไทยในต่างประเทศ

 

ข้อจำกัดในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ผ่านมา

คุณนภาเล่าว่า ในต่างประเทศ จะมีกลุ่มคนไทย หรือเครือข่ายคนไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทย ส่วนหนึ่งของเครือข่ายเหล่านี้ก็ติดต่อและประสานงานกับพม. เมื่อคนไทยมีปัญหา ส่วนหนึ่งที่รู้จักเครือข่ายคนไทยฯก็จะติดต่อขอความช่วยเหลือ หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในไทย เครือข่ายก็จะประสานงาน และส่งเรื่องมายังพม. พม.ก็จะพิจารณาว่า เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด กรม กองไหน ก็จะประสานงานต่อให้

ในกรณีของคนไทยที่ไม่รู้จักกับเครือข่ายคนไทยฯ วิธีการที่ใช้กันอยู่ ก็คือ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีฮ็อตไลน์ และในกลุ่มคนไทยที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็คงไม่อยากที่จะไปติดต่อ อีกประการหนึ่ง หากเป็นปัญหาด้านสภาพทางสังคมในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตก็จะมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือ เพราะถึงแม้นว่ากระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตสังกัดอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศ) จะเป็นตัวกลางในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ แต่ก็ไม่ใช่หน่วยงานที่ทำงานเชิงปฏิบัติ แต่จะเป็นตัวประสาน และส่งเรื่องต่อไปให้แก่หน่วยงานอื่น แต่พม.เป็นหน่วยงานเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถลงมือให้ความช่วยเหลือได้

+66 99 130 1300 ทางเลือกในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงความช่วยเหลือของคนไทยในต่างประเทศข้างต้นดังกล่าว พม.จึงคิดหมายเลข “สายด่วนช่วยเหลือสังคม โทรฟรีทั่วโลก +66 99 130 1300ให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนคนไทยในต่างประเทศ ในการที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือมายังประเทศไทย เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นมา

กว่าจะได้เบอร์โทรนี้ ก็ต้องเดินไปเดินมา หารือกับ กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และ true กว่าสองปี” คุณนภา กล่าวถึงความเป็นมาของ “สายด่วนฯ”นี้ อันเป็นความร่วมมือของทั้ง กสทช. ที่สนับสนุนให้มีการใช้เบอร์นี้ ซึ่งเป็นเบอร์ที่ผู้โทรจากทั่วโลกสามารถโทรเข้ามาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือโทรฟรีนั่นเอง ด้านเทคนิคมี true เป็นผู้ดูแล และพม. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบหลัก

 

+66 99 130 1300 ส่วนต่อของ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สายด่วนช่วยเหลือสังคม โทรฟรีทั่วโลก +66 99 130 1300 นี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นส่วนที่ต่อยอดจาก สายด่วน 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสังคม และกลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้อยโอกาส ให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ด้วยการประสาไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ และติดตามผล

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็น กลไกหนึ่งที่ พม.ใช้เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติ ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถหมุนหมายเลข 1300 โทรเข้ามาที่ศูนย์ฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การใช้หมายเลขโทรนี้ ผู้โทรจะไม่เสียค่าโทรศัพท์

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ สามารถโทรเข้ามาได้ด้วยเบอร์ +66 99 130 1300 เมื่อโทรเบอร์นี้ สายก็จะเข้ามาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนี้เช่นกัน การใช้หมายเลขโทรนี้ผู้โทรจะไม่เสียค่าโทรศัพท์เช่นกัน

 

การทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และ +66 99 130 1300

เมื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหมุนหมายเลขสายด่วน 1300 จากในประเทศไทย ทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือ +66 99 130 1300 จากต่างประเทศ สายจะเข้ามาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตั้งอยู่ชั้นล่างของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับสายรับเรื่องหากเป็นข้อมูลทั่วไปก็อาจจะได้ตอบทันที หากเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการก็จะประสานงานไป ทั้งหน่วยงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในกรณีที่ต้องเข้าไปตรวจเยี่ยมสภาพ หรือให้ความช่วยเหลือ ก็จะมี “รถสีชมพู” มีเลข 1300 ชัดเจนอยู่ด้านข้างทำหน้าที่เป็นพาหะเข้าไปตรวจเยี่ยม

สายด่วน 1300 รวมถึง +66 99 130 1300 มีทั้งหมด 30 คู่สาย เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมการฝึกทักษะการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง และการบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจ เจ้าหน้าที่จะแบ่งกันทำงาน เป็น 3 กะ เช้า เย็น และรอบดึก ช่วงกลางวันจะมีล่ามภาษาอังกฤษ ให้บริการด้วย ซึ่งล่ามส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัคร ในปัจจุบันรอบดึกมีเจ้าหน้าที่เข้ากะน้อยกว่าช่วงเช้า แต่เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ในอนาคตจะมีการปรับจำนวนเจ้าหน้าที่ให้พอเพียง เพราะในรอบดึกนี้ คือช่วงเวลาที่ในยุโรปเป็นเวลากลางวัน

นอกจากจะโทรสายด่วนแล้ว ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเดินทางมาติดต่อขอความช่วยเหลือ ขอข้อมูล ร้องเรียน ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมด้วยตนเอง โดยเข้ามาที่กระทรวงตามที่อยู่ข้างต้น ศูนย์ฯเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเช่นกัน

 

วิธีการใช้สายด่วน +66 99 130 1300

1. ใช้โทรศัพท์ที่แสดงหมายเลขที่สามารถติดต่อกลับได้ หมุน +66 99 130 1300

2. เมื่อปลายทางคือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยรับสายจะมีเสียงตอบกลับว่า ให้วางหู เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อกลับ

3. เมื่อได้ยินเสียงนี้ให้วางหู แล้วรอทางศูนย์ติดต่อกลับ

4. เมื่อสายโทรฯเข้าไปที่ศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรจะปรากฎบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้โทรวางสาย เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาตามเบอร์โทรที่ปรากฎทันที

 

ข้อควรคำนึง เนื่องจากการบริการนี้ เจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายโทรกลับ ในการโทรกลับก็จะดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฎบนจอของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นในการโทรควรใช้โทรศัพท์ที่แสดงหมายเลขที่สามารถติดต่อกลับได้ การโทรโดยใช้การ์ดโทรศัพท์ราคาถูก ซึ่งต้องโทรเข้าศูนย์ของบริษัทการ์ดก่อน หรือการใช้โทรโดยผ่านรหัสราคาถูก(Vorwahl) หมายเลขที่แสดงบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่จะเป็นหมายเลขของบริษัทการ์ด หรือ Vorwahl นั้น เมื่อเจ้าหน้าที่โทรกลับก็จะไม่สามารถติดต่อผู้ต้องการความช่วยเหลือได้

 

ความช่วยเหลือ

พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม อาจช่วยคลายความทุกข์ใจแก่คนไทยในต่างประเทศได้ เช่น

- ตามหาญาติ ตามหาบุคคล เมื่อได้รับการร้องขอ พม.อาจไปเยี่ยมเยียน ดูแลสภาพความเป็นอยู่ว่า ต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือไม่ แล้วประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น เป็นผู้ชรา ยังไม่ได้เบี้ยคนชรา ก็อาจติดต่อประสานงานกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุเข้ามาดูแล

- กรณีที่มีปัญหากับหน่วยงานราชการอื่น ๆ พม. ก็จะให้คำแนะนำแนวทาง หากไม่อยู่ในภาระหน้าที่ ก็จะแนะว่า ควรไปหาใคร และอาจจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือ ในการประสานงานนั้นอาจต้องใช้เวลา

 

hot line นี้น่าจะช่วยคนไทยในต่างประเทศ ในการบรรเทาปัญหาทางสังคม ช่วยแก้ปัญหาที่มีในประเทศไทย ดังนั้นหากคนไทยที่มีปัญหา แล้วไม่รู้จะไปพึ่งใคร ก็ให้โทรมาที่ hot line +66 99 130 1300 นี้ แล้วเราก็จะแนะนำ และประสานงานไป แต่ก็ขอเวลาในการประสานงานด้วยนะคะ คุณนภา ฝากไว้ในตอนท้าย

 

 

 

 

กลับ

Add a comment