กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 1

(comments: 0)

กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตอนที่ 1 “การทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับคนต่างด้าว

 

โดย ศักดา บัวลอย

 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศอุตสหกรรมอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการ ในบทความนี้เรามาคุยเรื่องโอกาสในการทำงานของคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นตอนที่ 1 ของชุดบทความว่าด้วยกฎหมายแรงงานสวิส

นอกเหนือจากการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศแล้ว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเปิดโอกาสให้แรงงานจากสหภาพยุโรป และพลเมืองจากประเทศที่สามสามารถเข้ามาทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายเท่าเทียมกับแรงงานชาวสวิส เมื่อลูกจ้างชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตพำนักระยะยาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็สามารถขอวีซ่าให้แก่คู่สมรสและบุตรผู้เยาว์ เพื่อติดตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเวอร์แลนด์ รวมทั้งให้สิทธิคู่สมรสในการทำงานได้ด้วยเช่นกัน

หลังจากมีการปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิสฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.. 20181 สวิตเซอร์แลนด์กำหนดนโยบายการจ้างงานใหม่ กล่าวคือในการจ้างงานให้พิจารณาจ้างแรงงานภายในประเทศเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว มีระบบเรียกว่าแบบคู่ คือมีข้อกำหนดอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศได้ หากนายจ้างไม่สามารถหาจ้างแรงงานภายในประเทศได้ตามที่ต้องการ ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงตลาดแรงงานเป็นลำดับแรกคือประชากรจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรียุโรป (EU/EFTA) ส่วนประชากรจากประเทศที่สามนั้น การพิจารณาจ้างงานจะขึ้นอยู่กับโควต้าที่ได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิ่นในแต่ละรัฐ

 

พลเมืองจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรียุโรป (EU/EFTA)

พลเมืองกลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้ามาหางานทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ตามสนธิสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรี (Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz – EU/EFTA) การเดินทางเข้ามาหางานทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระยะสั้นไม่เกินสามเดือน ไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตพำนัก แต่หากระยะเวลาการเข้ามาทำงานนานเกินกว่า 3 เดือน ก็สามารถขอใบอนุญาตพำนักเพิ่มระยะเวลาได้อีกสามเดือนต่อปี (ในรอบปฏิทิน) โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลผู้นั้นต้องสามารถจ่ายค่าดำรงชีวิตระหว่างการพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากสำนักงานสังคมสงเคราะห์ ารแจ้งขอใบอนุญาตพำนักต่อหน่วยงานท้องถิ่นต้องทำก่อนที่จะเริ่มทำงาน หลักฐานเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตพำนักมีดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองการจ้างานหรือสัญญาจ้างานจากนายจ้าง

เมื่อลูกจ้างมีสัญญจ้างงานและได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพำนักประเภท บี2 และหลังจากลูกจ้างพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครบ 5 ปี ก็จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพำนักถาวรประเภท ซี3 ตามเงื่อนไขของกฎหมายคนต่างด้าวและการบรูณาการ (Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG4))

 

การทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับประชากรประเทศที่สาม5

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบติดต่อขอใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม โดยต้องยื่นคำร้องไปยังสำนักตลาดแรงงาน หรือสำนักการอพยพย้าถิ่นของแต่ละรัฐ (Die kantonalen Arbeitsmarkt- oder Migrationsbehörde)6 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้ข้อมูล รับเรื่อง และตรวจสอบคำร้อง หากคุณสมบัติของนายจ้างและลูกจ้างครบสมบูรณ์ สำนักงานดังกล่าวจะส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการรัฐสำหรับการโยกย้ายถิ่นฐาน (Staatssekretariat für Migration (SEM)) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างตามคำร้องของนายจ้าง ทั้งนี้ใบอนุญาตการทำงาน มิใช่วีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างใด สำหรับลูกจ้างที่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ สำนักดูแลด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของรัฐ (Die kantonale Migrationsbehörde) จะส่งเอกสารอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานราชการตัวแทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งให้ลูกจ้างไปรับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อลูกจ้างเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วจะต้องไปรายงานตัวกับสำนักทะเบียนราษฏร์ภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศ จากนั้นก็สามารถเริ่มทำงานได้

ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม สามารถทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ได้ในตำแหน่งเป็นพนักงานระดับสูงเท่านั้น และต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป หรือปริญญาด้านโพลีเทคนิคและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วหลายปี เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพ และลักษณะการทำงานนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานมีดังนี้

พลเมืองของประเทศที่สามจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ หรือของกลุ่ม EU/EFTA ที่เหมาะสมกับงานนั้น

ลูกจ้างจะต้องได้สิทธิที่จะได้รับเงินเดือน และมีสภาพการทำงานที่เท่าเทียมกันกับลูกจ้างทั่วไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จำนวนใบอนุญาตทำงานที่ออกให้แก่พลเมืองของประเทศที่สามในสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะจำกัดตามจำนวนสถานประกอบการ

 

การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิด

บุคคลต่างด้าวผู้ใดที่ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือถูกปรับ ข้อกำหนดนี้ยังใช้กับนายจ้างที่จ้างงานคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยเช่นกัน สำหรับบุคคลที่เข้ามาทำงานในสวิตเซอร์แลนด์โดยผิดกฎหมาย หากจับได้จะถูกเนรเทศออกจากสวิตเซอร์แลนด์ และถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน ตามระยะเวลาที่ต้องโทษ

 

การเทียบวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

สำหรับผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอาชีพที่กฎหมายควบคุม (Reglementierte Berufe) อันได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล เทคนิค กฎหมาย สังคมสงเคราะห์ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ (ลิงค์รายชื่อกลุ่มอาชีพควบคุม7) ก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ จะต้องยื่นเรื่องขอเทียบวุฒิการศึกษาที่จบมาจากต่างประเทศ หรือขอรับรองประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปประกอบการเรียนต่อเพื่อสอบประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อน โดยสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ สำนักงานเลขานุการและทะเบียนการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation)

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

Staatssekretariat für Bildung

Forschung und Innovation (SBFI)

Kontaktstellen Diplomanerkennung

Effingerstrasse 27

3003 Bern

เบอร์โทรศัพท์ +41 58 462 28 26

เว็บไซต์ https://www.sbfi.admin.ch (ลงวันที่ 01.04.2019)

 

กฎหมายแรงงาน ตอนต่อไปจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ทั่วไปของลูกจ้าง / นายจ้าง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่าลืมติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

1ข้อมูล รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิส มาตรา 121 การควบคุมการย้ายถิ่นฐานแรงงาน (Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV)) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html (สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

2ข้อมูล เกี่ยวกับใบอนุญาตพำนัก ประเภทบี สำหรับพลเมือง EU/EFTA https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html

(สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

3ข้อมูล เกี่ยวกับใบอนุญาตพำนัก ประเภทบี สำหรับพลเมือง EU/EFTA https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html

(สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

4ข้อมูลกฎหมายคนต่างด้าวและการบรูณาการ (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html (ลงวันที่ 01.04.2018)

5อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ch.ch/de/arbeiten-schweiz-drittstaatsangehorige/ (ลงวันที่ 01.04.2018)

6ลิงค์ สำนักตลาดแรงงาน หรือ สำนักการอพยพย้ายถิ่นของแต่ละรัฐ https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html (สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

7ลิงค์รายชื่อกลุ่มอาชีพควบคุม https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/reglementierte-berufe.html (ลงวันที่ 01.04.2019)

กลับ

Add a comment