ภาษาเยอรมันเพื่อการงานอาชีพ...โดย พัทยา เรือนแก้ว

(comments: 0)

      การทำงานเปรียบเสมือนพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยเฉพาะเมื่อมาพำนักอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิด คนต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในเยอรมนีส่วนใหญ่มักต้องการที่จะทำงาน แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ ความรู้ภาษาเยอรมัน ในปัจจุบันที่เยอรมนีกำลังขาดแคลนแรงงานหลายด้าน รัฐบาลพยายามสร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมให้คนต่างชาติมีความรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อที่จะสามารถหางานทำได้ อันเป็นผลดีต่อทั้งตัวคนต่างชาติเองที่จะมีงานทำ มีรายได้ (รัฐไม่ต้องแบกรับภาระ) และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศด้วย รวมทั้งมีผู้จ่ายเบี้ยประกันสวัสดิการสังคมต่าง ๆ อีกด้วย มาตรการดังกล่าวคืออะไร

 

มาตรการนี้ คือ Berufsbezogene Deutschförderung อาจเรียกว่า มาตรการเสริมสร้างความรู้ภาษาเยอรมันสำหรับการงานอาชีพ โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคมแห่งสหภาพยุโรป (Europäisches Sozialfond (ESF)) และกระทรวงแรงงานและสังคมแห่งสหพันธ์ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)) โดยมีสำนักงานกิจการเพื่อการย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) เป็นผู้บริหารจัดการ จึงมีชื่อย่อ ๆ ว่า ESF-BAMF-Programm

โปรแกรมหรือคอร์ส ESF-BAMF ไม่ใช่โปรแกรมสอนภาษาเยอรมันอย่างโรงเรียนสอนภาษาทั่วไป แต่ตั้งเป้าหมายหลักไว้ว่า ผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้จะมีความรู้ภาษาเยอรมัน และมีทักษะวิชาอื่น ๆ ที่ดีพอที่จะสามารถหางานทำได้เนื้อหาที่สอนในคอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ประกอบไปด้วยหลักสำคัญ 2 ส่วน

1. ภาษาเยอรมัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยคำศัพท์ต่าง ๆ ไวยากรณ์ สำนวนภาษาเยอรมัน ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และนายจ้าง นอกจากนี้จะเรียนรู้เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อเขียนภาษาเยอรมันที่ค่อนข้างซับซ้อน เรียนรู้การเขียนอีเมล์ และจดหมาย

2. การเสริมสร้างทักษะ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

- ทักษะ วิชาการต่าง ๆ ที่ควรจะรู้ อันได้แก่ ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะในสายอาชีพนั้น ๆ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การฝึกเขียนใบสมัครงาน

- การฝึกงานในสถานประกอบการจริง ในสาขาอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานในสาขาอาชีพที่ตนสนใจ ได้ลองใช้ทักษะที่ตนได้เรียนรู้มาในคอร์สในการฝึกงาน

- การเยี่ยมชมสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพการทำงานจริง

ระยะเวลาในการเรียนคอร์สนี้ จะใช้เวลา 6 ดือนสำหรับการเรียนเต็มเวลา หรือ 12 ดือนหากเป็นการเรียนครึ่งเวลา

มาตรการนี้ตามเป้าหมายแล้ว เป็นมาตรการที่ต้องการสร้างเสริมศักยภาพภาษาเยอรมัน เพื่อให้สามารถหางานทำได้ ดังนั้นจึงเป็นมาตรการสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันไม่มากนัก หรือไม่มากพอที่จะหางานทำได้ และที่สำคัญผู้ที่มีสิทธิจะเข้าเรียนคอร์สนี้จะต้องเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประวัติเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ที่ทางการเยอรมันใช้คำว่า Menschen mit Migrationshintergrund นั่นคือ ตนเองอาจเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาเยอรมนี หรือมีพ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาเยอรมนีก็ได้ ทั้งนี้จะไม่ดูว่า มีสัญชาติใด ณ ตอนที่ย้ายถิ่นเข้ามา นั่นคือ อาจจะเป็น ผู้ที่มีเชื้อชาติเยอรมันจากประเทศอื่น (Spätaussiedler) หรืออาจจะเป็นผู้ที่เกิดในเยอรมนีแต่ครอบครัวเป็นชาวต่างชาติก็ได้

แน่นอนว่า สำหรับคนไทยแล้ว เราก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่สามารถได้รับการสนับสนุนจากมาตรการนี้ และเข้าเรียนคอร์สนี้ได้ด้วย

นอกจากจะต้องเป็น “ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีประวัติเกี่ยวกับการย้ายถิ่น” แล้ว เงื่อนไขต่อไปก็คือ

- จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตกงาน หรือกำลังหางานทำต่อสำนักงานแรงงาน หรือ Jobcenter

- และ/ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนตกงาน I หรือ II ที่เรียกกันว่า Hartz IV

- หรือ กำลังศึกษาอบรมสายอาชีพ

- หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเตรียมตัวทำงาน จากสำนักงานแรงงาน หรือ Job center

เงื่อนไขที่สำคัญอีกสองประการก็คือ จะต้องเป็นผู้ที่เรียนจบคอร์สบูรณาการแล้ว(Integrationskurs) นั่นคือมีความรู้ภาษาเยอรมันพอสมควร อย่างน้อยระดับ A 1 และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ

 

การเข้าเรียนในคอร์สนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากสถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากบ้านพักเกินกว่า 3 กิโลเมตรสามารถขอรับค่าเดินทางได้ รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลลูก ขณะที่มาเรียนในคอร์สนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว หากต้องการพัฒนาภาษาเยอรมันของตนเอง ก็สามารถสมัครเข้าเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องจ่ายค่าคอร์ส ซึ่งไม่มากนัก

 

มาตรการข้างต้นนั้นสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันค่อนข้างน้อย สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับปานกลาง คือ ระดับ B 1 ขึ้นไป แต่ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ภาษาเยอรมันของตนต่อ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ และโอกาสในการหางานทำ สามารถที่จะเข้าเรียนอีกคอร์สหนึ่ง ซึ่งจะมี 2 แผนการเรียน คือ

- แผนการเรียนพื้นฐาน (Basismodule) จะเป็นคอร์สที่สอนภาษาเยอรมันพื้นฐานซึ่งต้องใช้ในการทำงาน เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้ภาษาเยอรมัน มี 3 ะดับคือ จาก B1 ปสู่ B2, จาก B2 ปสู่ C1 และ จาก C1 ปสู่ C2

- แผนการเรียนพิเศษ (Spezialmodule) ะเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพหนึ่ง ๆ

 

เงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิเข้าเรียน จะคล้ายกับเงื่อนไขสำหรับมาตรการเสริมสร้างความรู้ภาษาเยอรมันสำหรับการงานอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ว่า ผู้ที่จะเรียนในคอร์สนี้จะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B 1 ขึ้นไป การเข้าเรียนในคอร์สนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่นกัน รวมทั้งสามารถขอรับค่าเดินทางได้ หากสถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากบ้านพักเกินกว่า 3 กิโลเมตร ผู้ที่มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม ก็สามารถเรียนคอร์สได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องจ่ายค่าคอร์สครึ่งหนึ่งเอง

 

การสมัครเรียน รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter ในเมืองหรือเขตที่พำนักอยู่

แม้นว่า เงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิเข้าเรียน ดูอาจจะยุ่งยาก จนหลายคนอาจคิดว่า คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสนับสนุนจากมาตรการเหล่านี้ มาตรการเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหนทางส่งเสริมให้คนต่างชาติ และผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันน้อย มีโอกาสได้พัฒนาภาษาเยอรมัน และสร้างโอกาสให้มีงานทำ ผู้ที่ต้องการมีงานทำควรที่จะหาประโยชน์จากมาตรการนี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้เปล่าจริง ๆ ดังนั้นหากสนใจควรเข้าไปปรึกษา Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter ไม่ต้องคิดไปเองว่า เงื่อนไขนั้น เงื่อนไขนี้ของเราไม่มี เขาคงไม่ให้เรียน มีอะไรที่ข้องใจ ไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะอธิบาย ให้ความกระจ่าง รวมทั้งแนะนำว่า ควรที่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีคนไทยหลายคนที่เข้าไปหา Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter บอกกล่าวถึงความตั้งใจที่จะหางานทำ แต่ยังมีปัญหาด้านภาษา และได้รับการสนับสนุนจากมาตรการนี้ ทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน และได้รับการสนับสนุนต่อให้ได้เข้าเรียนในสาขาอาชีพที่สนใจ จนได้ทำงานในที่สุด

อย่าลืมไปคุยกับ Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter สอบถามความเป็นไปได้ในการขอรับการสนับสนุนจากมาตรการนี้ ผลเป็นอย่างไร มาเล่าสู่กันฟังนะคะ

 

 

 

ดูข้อมูลเพื่มเติมได้ที่

 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Deutschberuf-esf/deutschberuf-esf-node.html

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-esf-bamf-programm.pdf?__blob=publicationFile

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Berufssprachkurse-45a/berufssprachkurse.pdf;jsessionid=2B448D8E30C9AF054DDDC3D0CF9B8371.2_cid359?__blob=publicationFile

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-deutsch.html

https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/deutsch-lernen-fuer-auslaender

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/berufsbezsprachf-esf-bamf.pdf?__blob=publicationFile

กลับ

Add a comment