เมื่อปีพ.ศ. 2553 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(NTO e.V.)  ได้ริเริ่มสร้างสื่อเชิงคุณภาพ ในรูปแบบนิตยสารรายสามเดือนชื่อ นิตยสารดี เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้เป็นอาหารสมองแก่ชุมชนไทยในต่างแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง(empowerment)ในการดำรงชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างมีคุณภาพ แต่ด้วยปัญหาด้านงบประมาณการจัดพิมพ์และทุนการดำเนินงาน สมาคมฯจึงต้องยุติการพิมพ์ นิตยสารดี ในปี 2557

ในปี 2559 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(NTO e.V.) ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ และในปี 2560 และทำโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2560 โดยยื่นโครงการขอไปที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจะนำ”นิตยสารดี”กลับมาในรูปนิตยสารออนไลน์  ซึ่งได้รับการตอบรับการให้การให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว จึงขอขอบคุณกรมพัฒนาและสวัสดิการ มา ณ ที่นี้

สมาคมฯจะดำเนินการทำนิตยสารและเผยแพร่ออนไลน์ เป็นนิตยสารรายสามเดือน ในปีงบประมาณ2560 นี้ จะจัดทำฉบับนำร่อง ซึ่งกำหนดออกในเดือนกันยายน 2560 มีทีมงานจากเครือข่ายคนไทยในต่างแดนประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการ ดังมีเนื้อหาในฉบับดังนี้

•    ข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ ทางการเมือง (เน้นการให้ความรู้ และ ข่าวสาร) เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว (สันทนาการที่เป็นประโยชน์) และ วิทยาการ ตลอดจนวัฒนธรรมทั้งในเยอรมนี  ในต่างแดน และในประเทศไทย ตลอดจนข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของชุมชนไทยในเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นประโยชน์
•    ความรู้ทั่วไปที่เน้นการสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีสาระและเป็นประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ หัตถกรรม ลู่ทางการประกอบอาชีพ/ดำเนินธุรกิจ ศิลปบำบัด กฎหมาย สุขภาพ อาหาร. และอื่น ๆ
•    ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการทั้งไทยและเยอรมัน เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ
•    คอลัมน์เพื่อครอบครัว ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว/การใช้ชีวิตคู่/การครองเรือนอย่างมีความสุข/ การเลี้ยงลูก/ อาหารการกิน
•    คอลัมภ์บันเทิง วิเคราะห์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนังสือ (ชวนอ่านหนังสือ) สารคดีการท่องเที่ยว
•    ภาษา คลีนิคภาษาไทย (โดยจะเชิญ อาจารย์ด้านภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นผู้เขียน หรือตอบคำถาม) และเรียนภาษาเยอรมัน
•    เรื่องสั้น ให้ นักเขียนหน้าใหม่แจ้งเกิด
•    คอลัมน์ ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดอ่านนิตยสารดีเล่มก่อนได้ที่นี่   และทำความรู้จักกับทีมงานได้ที่นี่ www.n-t-overseas.de


ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนิตยสารดี