(comments: 0)

มุ่งสู่อนาคตและควบคุมตนเองกันเถิดนะ

เพราะสังคมต้องการคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุขมาแต่ไหนแต่ไร แม้ว่านักวิชาการ เจ้าทฤษฎี นักวิจัย และอีกหลาย ๆ คนได้พยายามค้นคว้าและหาวิธีการที่จะให้ได้คนที่สังคมต้องการแต่ดูเหมือนว่าสังคมโลกจะไม่สมหวังได้โดยง่าย หากโลกของเรามีคนที่สังคมต้องการมากกว่าครึ่ง โลกนี้ก็คงจะน่าอยู่มากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

นิราศลิสบอน จากลุ่มน้ำ Neckar สู่ ลุ่มน้ำ Tejo

แพลลิแกนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่ได้รับโอกาสจากกองบ..นิตยสาร ดี ให้เป็นผู้พาท่านผู้อ่านลัดฟ้าจากลุ่มน้ำ Neckar ไปสัมผัสลุ่มน้ำ Tejo ณ เมืองลิสบอนผ่านนิราศฉบับนี้ด้วยกันค่ะ

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

อักษรไทยวิจิตร งานศิลปะ Calligraphy แบบไทย

เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านาน ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีความงดงามวิจิตรที่โดดเด่น และแตกต่างไปจากภาษาของชนชาติอื่น เพราะประกอบด้วยตัวพยัญชนะ รูปสระและเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่ทำให้ภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ำ เปรียบเสมือนดนตรี ที่มีจังหวะคล้องจองและมีความไพเราะเสนาะหู อีกทั้งรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธี ยังแสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่งดงามที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียนภาษาไทยมีลักษณะ    ที่โดดเด่นทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ความเป็นศาสตร์ของการเขียนภาษาไทยอยู่ที่วิธีการประสมตัวอักษรที่มีกฏเกณฑ์ ส่วนด้านความเป็นศิลป์ของการเขียนคือ การรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำ รูปแบบและจังหวะลีลาในการเขียน

ดูเพิ่มเติม