(comments: 0)

การแบ่งมรดก

มาตรา 1599 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) กล่าวว่า เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกแก่ทายาททันทีโดยมิจักต้องให้ทายาทแสดงเจตนาเข้ารับมรดก ดังนั้นถ้าผู้ตายไม่ได้ยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งก่อนตาย หรือมิได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายให้มรดกของผู้ตายตกแก่ทายาทโดยธรรมทันที

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 3

ฉบับที่แล้วผมได้นำเสนอ “สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง” ซึ่งกล่าวถึงสิทธิในการมีวันหยุดงานเพื่อการพักผ่อนทั่วไป ในฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์และสิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้าง ซึ่งเป็นการลาที่ยังได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเช่นกัน และตอนท้ายจะกล่าวถึง สิทธิที่จะได้เงินชดเชยของลูกจ้างเมื่อไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานาน เพราะก็เป็นกรณีที่ไม่ได้ทำงานแต่ก็ยังได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน

 

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

กฎหมายแรงงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่ 2

Money Money Money แต่ ไม่มีงาน ก็ไม่มีเงินจากเนื้อเพลง For the Love of Money - ศิลปิน: The O'Jays และ เพลง มหาลัย - ศิลปิน: คาราบาว ทั้งสองบทเพลงนี้ ขอมอบให้มิตรรักแฟนเพลงท่านผู้อ่านทุกท่านที่อยู่ในวัยเดียวกับผมหรืออาวุโสกว่า ซึ่งน่าจะรู้จักและจำกันได้ เนื้อหาของเพลงทั้งสองเพลงนั้นสะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องเงิน และการหาเงินได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเงินสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หรือใช้ในการชำระหนี้ และอื่น ได้ ตามความปรารถนา

ฉบับนี้ผมจึงขอนำเสนอข้อมูลด้านกฏหมายซึ่งสรุปโดยย่อเฉพาะส่วนที่สำคัญ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อแลกกับ “เงิน” เพื่อผลประโยชน์ และให้รู้ถึงสิทธิของท่านทั้งในฐานะนายจ้างและลูกจ้างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

ว่าด้วย “มรดก” ตามกฎหมายไทย

นิตยสารดีหลายฉบับที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “มรดก” ตามกฎหมายเยอรมัน ในฉบับนี้จะกล่าวถึง “มรดก” ตามกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า สักวันเราอาจต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “มรดก” ในประเทศไทยให้จัดการ ซึ่งอาจต้องว่าไปตามกฎหมายไทยก็เป็นได้

 

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

ว่าด้วยสัญญาจ้างงาน (อีกครั้ง)

นิตยสารดีฉบับนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่า งาน ก็เลยคิดว่า เรามาคุยกันเรื่องสัญญาการจ้างงานกันอีกสักครั้ง จะพูดว่า rerun หรือrevisited ก็ได้ ด้วยว่า ได้นำบทความว่าด้วย สัญญา และสัญญาการจ้างงานที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารดีฉบับที่ 13/2013 และ 14/2013 มาปรับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามบทบัญญัติในปัจจุบัน เริ่มด้วยความหมายของคำว่า สัญญา ค่ะ

 

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 1

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศอุตสหกรรมอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการ ในบทความนี้เรามาคุยเรื่องโอกาสในการทำงานของคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นตอนที่ 1 ของชุดบทความว่าด้วยกฎหมายแรงงานสวิส

 

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

https://pixabay.com/de/familie-paragraf-gesetz-recht-960455/

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว ตอนที่ 6 “มีลูกมากจะยุ่งยากจริงหรือ”

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวในนิตยสารดีฉบับนี้ ผมจะกล่าวถึงสิทธิและหน้าที่หลักของบิดามารดาและบุตร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณแม่คุณพ่อ ที่อาจนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนในต่างแดนนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ. 25541 ให้ความหมายของ "ครอบครัว" ไว้ว่า คือ สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย ด้วยเหตุนี้ หากครอบครัวใดมีลูกก็จะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเป็นคู่สามีภรรยาหรือคู่ชีวิตแล้ว คือเป็นพ่อและแม่ของบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ เด็กก็มีสิทธิและหน้าที่อันพึงมี สิทธิดังกล่าวคือ สิทธิที่จะได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ อบรบสั่งสอนจริยธรรมจากพ่อแม่ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป และเนื่องจากเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในแต่ละประเทศจึงมีกฎหมายบัญญัติกำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กตามความหมาะสมและเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ. 2554 http://www.royin.go.th/dictionary/ (ข้อมูล 01.12.2018)

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

“ให้มรดก & รับมรดก” ภาค 2 Erben & Vererben กฎหมายมรดกของเยอรมัน

การจัดการและครอบครองทรัพย์สินของคู่สมรสในเยอรมนี มีอยู่ 3 ลักษณะ 1) Zugewinngemeinschaft หรือ อาจแปลได้ว่า ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วนตัวร่วมกัน 2) Gütertrennung หรือ การแยกกันจัดการและครอบครองทรัพย์สิน และ 3) Gütergemeinschaft การจัดการและครอบครองทรัพย์สินร่วมกัน การจัดการและครอบครองทรัพย์สินแบบที่ 1) ป็นรูปแบบที่เรียกอย่างหนึ่งว่า gesetzlicher Güterstand คือการจัดการครอบครองทรัพย์สินตามกฎหมายที่ใช้กันทั่วไปหากไม่มีการทำสัญญาคู่สมรส (Ehevertrag) ที่คู่สมรสตกลงยกเลิกรูปแบบนี้เพื่อไปเลือกใช้รูปแบบอื่นแทน สำหรับรูปแบบที่ 2) และ 3) เป็นรูปแบบที่คู่สมรสสามารถตกลงเลือกใช้ได้ แต่ต้องทำเป็นสัญญาคู่สมรส และสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การใช้รูปแบบการจัดการและครอบครองทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด จะมีผลต่อสัดส่วนในมรดกที่จะได้รับ

 

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

“ให้มรดก & รับมรดก” Erben & Vererben กฎหมายมรดกของเยอรมัน

เมื่อฉันสิ้นลมหายใจ...ผู้ใดบ้างหนอที่จะเป็นผู้รับมรดกของฉัน ใครจะมีสิทธิ์เป็นผู้สืบทอดมรดก ใครไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของฉัน เช่น บ้าน เงินในธนาคาร เครื่องเพชรพลอย หนี้สิน ฯลฯ หรือว่าในช่วงที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันควรจะทำพินัยกรรม หรือควรจะยกทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลานก่อนดีไหมหนอ

ดูเพิ่มเติม

(comments: 0)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว ตอนที่ 4

มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่” ถ้าไม่มี (มรดก)จะมีใคร(นับ)หรือเปล่าหนอ...

การพลัดพรากจากคนรักนั้นคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อความตายมาพรากคนรักไปจากเรา คนที่ยังอยู่ก็ต้องดำรงชีวิตต่อไป ฉบับนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิในกองมรดกของผู้ตายที่จะตกทอดสู่ทายาทและคู่สมรส หรือคู่ชีวิตจดทะเบียนเพศเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นว่าเป็นอย่างไร

ดูเพิ่มเติม